Hulevesien luonnonmukainen hallinta kannattaa

Hulevesikosteikko

Hulevesikosteikkoja hyödynnetään esimerkiksi Ruotsin Malmössä.

Ilmastonmuutos lisää sademääriä ja kaupunkiympäristöissä läpäisemättömiltä pinnoilta kertyy yhä suurempia määriä hulevesiä. Suuret hulevesimäärät voivat aiheuttaa tulvahaittoja ja lisätä sekaviemäröidyillä alueilla jätevesiylivuotoja. Lisäksi hulevesien mukana voi huuhtoutua muun muassa teiden pinnoilta kiintoainesta, ravinteita, haitallisia aineita ja roskaa, jotka kulkeutuvat vesistöihin. Hulevesien luonnonmukaisissa hallintamenetelmissä toteutuvat sekä määrällinen ja laadullinen hallinta. Ja mikä parasta, se lisää vihreyttä ja viihtyvyyttä kaupunkiympäristöön.

Hulevedet puhtaiksi luonnollisin menetelmin

Rakennetut kosteikot ja biopainanteet ovat esimerkkejä luonnonmukaisista hulevesien hallintamenetelmistä, jotka puhdistavat vettä. Menetelmät perustuvat kasvillisuuden kykyyn sitoa itseensä ravinteita ja muita aineita, ja maakerrosten kykyyn suodattaa hulevedestä haitallisia aineita veden imeytyessä kerrosten läpi. Hulevedet voivat olla laadultaan hyvin erilaisia, sisältäen esimerkiksi paljon ravinteita tai paljon raskasmetalleja. Samoin eri kasvi- ja maalajeilla on erilaisia puhdistustehoja eri aineiden suhteen. Hulevesilaatutietoinen suunnittelija selvittääkin hulevesien laadun, ja valitsee kasvillisuuden ja maalajin siten, että ne puhdistavat alueen hulevesiä mahdollisimman tehokkaasti.

Suuret määrät ja virtaamat hallintaan

Hulevesien määrällinen hallinta voi tarkoittaa hulevesien viivytystä ja kokoamista, ja kosteikot ja biopainanteet soveltuvat myös niihin. Niihin voidaan yhdistää myös mutkittelevia puroja tai uomia, lampia tai laskeutus- tai pyörrealtaita. Ne toimivat parhaiten siellä, missä hulevedet luonnostaankin virtaavat, ja auttavat hillitsemään kovan sateen aikana syntyviä suuria virtaamapiikkejä tai määriä. Hulevesivirtaamien hidastaminen auttaa erottamaan kiintoainesta vedestä. Viivyttäminen on puhdistuksen kannalta muutoinkin tärkeää, sillä aineiden sitoutumiselle kasvillisuuteen ja veden suodattumiselle on annettava aikaa.

Vihreyttä ja viihtyisyyttä kaupunkiympäristöön

Luonnonmukaiset hulevesien hallintamenetelmät tuovat myös vihreyttä ja viihtyvyyttä kaupunkiympäristöön. Hulevedet kannattaa hyödyntää resurssina kaupunkisuunnittelussa eikä laittaa virtaamaan putkessa maan alla, sillä vesiaiheet tuovat vaihtelua ja viihtyisyyttä ympäristöön. Hulevesien luonnonmukaisissa hallintamenetelmissä käytettävä kasvillisuus tarjoaa myös vihreyttä ja estetiikkaa. Lisäksi se edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Hyödyt ja kustannukset vaakakupissa – esimerkki Lahden Karistosta

Esimerkki luonnonmukaisesta hulevesien hallintamenetelmistä löytyy Lahden Karistosta, joka on Kymijärven rannalla sijaitseva uusi asuinalue. Kariston Purolaaksossa toteutettu hulevesijärjestelmä muodostuu mutkittelevasta purosta, laskeutusaltaasta ja kosteikkoalueesta. Hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää ja koota alueen hulevedet avouomiin, puhdistaa hulevesiä ennen niiden johtamista Kymijärveen, tarjota virkistysmahdollisuuksia alueen asukkaille ja lisätä monimuotoisuutta. EU:n Life-ohjelman rahoittamassa CITYWATER-hankkeessa tunnistettiin ja mitattiin Kariston kosteikon tarjoamia hyötyjä ja siitä syntyviä kustannuksia. Rahassa mitatut kokonaishyödyt ylittivät syntyvät kokonaiskustannukset pitkällä aikavälillä – hulevesien luonnonmukainen hallinta voi siis taloudellisestikin mitattuna olla kannattavaa. Kustannus-hyötyanalyysin tulokset julkaistaan lähiaikoina osoitteessa www.citywater.fi.

EU lifeTeksti ja kuva: Eliisa Punttila, projektiasiantuntija, etunimi.sukunimi@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email