Hiilinielujen hallintaan uusi työkalu

Hiilitasetyökalu auttaa kestävään suunnitteluun.

Hiilitasetyökalu auttaa kestävään suunnitteluun.

Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – työkaluja suunnitteluun -hankkeessa on laskettu Helsingin, Lahden, Turun, Vantaan ja Espoon kaupunkien maankäytön kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut ja hiilivarastot. Laskennan tulosten perusteella on kehitetty asemakaava- ja tonttitasolla käytettävä hiilitasetyökalu, jonka avulla voidaan arvioida hiilinielujen ja maankäytön kasvihuonekaasupäästöjen muutoksia rakennettavalla alueella. Työkalun tueksi on lisäksi laadittu kaavoittajan ja suunnittelijan toimenpidevalikoima, jossa kuvataan, miten maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa hiilinielujen säilymiseen ja lisäämiseen.

Kaavoittajan ja suunnittelijan käyttöön kehitettyä hiilitaselaskuria voidaan hyödyntää yleis- ja asemakaavatasolla maankäytön vaikutusten arviointiin kasvillisuusalueiden hiilivarastojen näkökulmasta. Työkalu mahdollistaa maankäyttövaihtoehtojen vertailun, ja sillä voidaan testata erilaisten maankäyttöratkaisujen sekä puu- ja viherrakentamisen keinojen vaikutusta hiilivarastojen muutokseen ja kasvihuonekaasupäästöihin.

Työkaluun ei ole sisällytetty kaava-alueen muiden toimintojen, kuten energian käytön ja tuotannon sekä liikenteen, aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Näitä voidaan arvioidaan muilla työkaluilla, esimerkiksi kehitteillä olevalla KEKO-ekotehokkuustyökalulla.

Laskentatyökalulla voi verrata vaihtoehtoisten maankäyttöratkaisujen vaikutusta alueen hiilivarastoon. Työkalussa on kolme tarkkuustasoa, jotka määräytyvät sen mukaan, millaisia lähtötietoja työkaluun syötetään. Eri tarkkuustasot mahdollistavat sen, että työkalua voi käyttää jo kaavoituksen ja suunnittelun alkuvaiheissa ja laskennan tulosta tarkentaa, kun lähtötiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Excel-pohjaisen laskurin käyttö tapahtuu kolmessa vaiheessa:

1. Perustietojen syöttäminen, jossa valitaan tarkastelualueen kaupunki, määritellään alueen kokonaispinta-ala ja nimetään vertailtavat suunnitelmat.

2. Maankäytön muutoksen kuvaaminen, johon syötetään eri maankäyttöluokkien pinta-alat suunnittelun lähtötilanteessa sekä kaavan mukaisessa lopputilanteessa. Tämä tehdään jokaiselle vertailtavalle kaavasuunnitelmalle.

3. Rakenteiden kuvaaminen, johon kirjataan viherrakenteiden määrät ja rakennusmateriaalin mukaisesti rakennusten kerrosneliömetrit suunnittelun lähtötilanteessa sekä kaavan kuvaamassa lopputilanteessa.

Hiilitaselaskentatyökalua testattiin kehittämistyön aikana kolmella erityyppisellä esimerkkialueella. Kunkin esimerkkilaskelman lähtötietoina olivat esimerkkialueiden voimassaolevaa kaavaa tai kaavaluonnosta kuvaavat luvut. Esimerkkialueiden kaavalle laadittiin vaihtoehtoinen maankäyttöratkaisu, joka kaava-alueen ominaisuuksien ja rakentamisoikeuden puitteissa maksimoisi hiilinieluja ja minimoisi maankäytön muutoksen kasvihuonekaasupäästöjä.

Laskentatyökalun tueksi on laadittu kaavoittajan ja suunnittelijan toimenpidevalikoima, jossa kuvataan, miten maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa hiilinielujen säilymiseen ja lisäämiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu eri kaavatasoilla sekä viherrakentamisen että puurakentamisen näkökulmasta. Toimenpiteiden vaikutusten suhteellista merkittävyyttä havainnollistetaan kolmiportaisen arviointiasteikon avulla.

Hiilitaselaskuriin, toimenpidevalikoimaan sekä kaupunkien maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjen, hiilinielujen ja hiilivarastojen laskentaraporttiin voi tutustua ILKKA-hankkeen sivuilla osoitteessa: https://www.ilmastotyokalut.fi/tyokalut/hiilinielut/

Lisätietoa:
Auni Haapala
Projektisuunnittelija
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
etunimi.sukunimi(at)hel.fi