HNH2035 -seurantatyökalun demo

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan on kirjattu 147 tekoa vastuuorganisaatioineen ja aikatauluineen lähivuosille. Mistä tiedämme, kuinka hyvin toimenpiteet etenevät tai ovatko ne riittäviä? Seuranta ja raportointi saattavat kuulostaa kuivilta, mutta ilman niitä emme tiedä, miten Helsingin ilmastotavoitteet edistyvät. Myös ilmastopolitiikassa pätee, että ”mitä et voi mitata, et voi myöskään johtaa”. Sovitut asiat, joiden toteutumista ei millään tavalla seurata, ovat vaarassa jäädä tyhjiksi toiveiksi.

Kehitämme avointa päätöksentekokäytäntöä HNH2035 -toimenpideohjelman seurannassa ja toteutuksessa syksyn 2018 aikana.

Seurannalle on varattu toimenpideohjelmassa oma lukunsa. Siinä määritellään, että toimenpideohjelmaa toteutetaan ja seurataan avoimen päätöksentekokäytännön mukaisesti. Helsinki haluaa olla maailman huipulla hallinnon avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä. Olemme jo nyt etunenässä julkisen tiedon avaamisessa ja sen hyödyntämisessä. Julkisen tiedon avaaminen ei kuitenkaan vielä riitä, kun puhutaan julkisen hallinnon avoimuudesta. Avoin data tarkoittaa yleensä sitä, että julkaisemme lopputulokset, esimerkiksi eri sektoreiden päästöt. Vähintään yhtä tärkeää olisi julkaista, millä tavalla näihin lukuihin on päästy: miten ne on laskettu, mitä oletuksia niihin sisältyy. Valmistelun avoimuus ja läpinäkyvyys vaatii enemmän muutosta kaupungin toimintatavoissa kuin lopputulosten julkaisu.

Avoin päätöksentekokäytäntö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehitetty menetelmä, jonka tarkoituksena on auttaa tekemään julkisen hallinnon päätösprosesseista avoimempia ja läpinäkyvämpiä. Avoimeen päätöksentekokäytäntöön kuuluu osallistumisen ja tiedon avoimuus: mahdollisimman laaja joukko saa osallistua ja heillä on samat tiedot käytössään koko prosessin ajan asian valmistelusta päätöksentekoon. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että paras asiantuntemus on käytössä ja että osallistujat sitoutuvat toimintaan paremmin. Avoin päätöksentekokäytäntö sitoo erinomaisesti yhteen Helsingin tavoitteet avoimuudessa, osallisuudessa sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Helsinki haluaa kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka tekevät helpoksi seurata ja osallistua itseä kiinnostaviin ja koskeviin asioihin riippumatta siitä, ovatko ne kaupungin vai muiden tekemiä.

Testasimme avointa päätöksentekokäytäntöä laatiessamme toimenpideohjelman vajaa vuosi sitten. Kaikki materiaalit olivat saatavilla Stadinilmaston nettisivuilla ja ohjelmaa yhteiskirjoitettiin avoimessa verkkodokumentissa. Vaikka emme pystyneet aikataulun kiireisyyden vuoksi kampanjoimaan laajasti, työpajoihin ja verkossa työstämiseen osallistui yhteensä lähes 300 henkilöä. Avoimesti toteutettua valmistelua kehuttiin ja sen uskottiin myös nopeuttaneen kirjoitustyötä. Haluamme kehittää avointa päätöksentekokäytäntöä eteenpäin toimenpiteiden toteutuksessa ja seurannassa.

Olemme kehittämässä toimenpideohjelman seurantaan työkalua, josta kuka tahansa kiinnostunut voi seurata toimenpiteiden etenemistä. Jokaiselle toimenpiteelle avataan seurantatyökaluun oma sivu, johon kerätään tiedot toimenpiteen edistymisestä ja mahdollisista vaikutuksista. Seurantatyökaluun voivat eri osapuolet tuoda erilaista tietoa. Kaupungin työntekijät raportoivat toimenpiteiden edistymisestä. Suuri osa tiedoista saadaan toivottavasti tulevaisuudessa muista tietokannoista, jotta sitä ei tarvitse kerätä moneen kertaan. Kaupunkilaisilta kerätään palautetta siitä, millaisiksi he kokevat toimenpiteet ja miten he haluaisivat olla niissä mukana. Avoin seuranta on kiinnostanut tähän mennessä kovasti myös yrityksiä. Poliittiset päättäjät voivat käyttää seurantatyökalua hyödyksi arvioidessaan, vähenevätkö päästöt sovitulla tavalla tai miten toimintaa kannattaisi suunnata paremmin. Toimenpiteiden edetessä arviot erilaisista vaikutuksista tarkentuvat ja niiden niiden perustelut löytyvät avoimesti.

Seurantatyökalusta on valmistunut demo, ja kehitämme työkalua edelleen keväällä 2019. Projekti on saanut tukea EU:n Climate-KIC -ohjelmasta ja siinä ovat mukana Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden lisäksi Avanto Insight, THL, Byfar Studio ja Solid Boot. Seurantatyökaluun kytketään myös toimenpiteiden vaikutusarviointi. Kehitystyöstä toivotaan olevan hyötyä myös muille kunnille.

Materiaalit

Voit tutustua seurantatyökalun kehittämiseen tarkemmin alla olevista materiaaleista. Huom. työ on vielä kesken ja sisältää esimerkinomaisia toiminnallisuuksia ja materiaaleja, jotka muuttuvat vielä. Kuulemme mielellämme palautetta kehitysversiosta jo nyt!

Raportti: Collective Action Scheme in the implementation of Carbon-neutral Helsinki 2035
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman seuranta / Sonja-Maria Ignatius
Hiilineutraali Helsinki 2035 -seurantatyökalun käyttöliittymän alpha-kehitysversio (luonnos) 
Työpajan muistiinpanot (27.11.2018)

Lisätiedot:
Sonja-Maria Ignatius
etunimi.sukunimi@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email