Helsinkiläisen kasvihuonekaasupäästöistä yli puolet pois 30 vuodessa

Helsingin kaupunki on arvioinut vuodelle 2020 asetettujen ilmastotavoitteidensa saavuttamista. Ilmastotavoitteet on määritellyt kaupunginvaltuusto, ja ne koskevat sekä Helsingin kaupunkiorganisaation että koko kaupunkialueen päästöjä. Ennusteen mukaan monet ilmastotavoitteista saavutetaan, mutta ei kaikkia. Viime vuonna Helsingin alueen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 25 prosenttia vuoden 1990 päästöjä pienemmät.

Helsinkiläisten päästöt pudonneet merkittävästi vuodesta 1990 (kuva: Jari Viinanen)

Helsinkiläisten päästöt pudonneet merkittävästi vuodesta 1990 (kuva: Jari Viinanen)

Tavoitteena on tehdä Helsingistä hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä helsinkiläisten ja kaupunkiorganisaation yhteistyöllä. Vuosi 2020 on välietappi, jolloin päästöjen tulee olla 30 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Helsingin ilmastotyötä ohjaavan työryhmän mukaan Helsinki on saavuttamassa tämän tavoitteensa ja vieläpä ylittää sen reilusti: päästövähennyksen arvioidaan olevan vuonna 2020 jopa 38 prosenttia. Kun väkiluvun kasvu otetaan huomioon, helsinkiläisten päästöt asukasta kohti näyttävät olevan peräti 54 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Päästöennusteen laativat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) ja Helsingin kaupunki.

”Voi sanoa, että olemme maailman huipulla päästövähennysten vauhdissa ja ihan samassa tahdissa Tukholman ja Kööpenhaminan kanssa. Vaikka luvut näyttävät hyviltä, ei niihin kannata tuudittautua. Todennäköistä on, että helpoimmat toimet on pian tehty. Tulevina vuosina vaaditaan paljon kovempia toimenpiteitä, jotta myönteinen kehitys kohti hiilineutraalia Helsinkiä jatkuu”, toteaa Helsingin ilmastotyöryhmän puheenjohtaja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Energiantuotannon ja liikenteen päästöt pienenevät

Päästövähennykset voidaan saavuttaa, mikäli Suomen sähköntuotannon päästöt pysyvät nykyisellä alhaisella tasolla, Helen Oy:n lähivuosien investoinnit toteutuvat aikataulussa ja Helsingin seudun liikenne HSL toteuttaa siirtymistä tavoittelemaansa päästöttömään joukkoliikenteeseen vuoteen 2025 mennessä. HSL:n tavoitteeseen pääseminen edellyttää sähköbussien käyttöä, uutta vähäpäästöistä dieselkalustoa, biopolttoaineita sekä kestävästi tuotettua sähköä. Tärkeä merkitys on myös rakennusten, laitteiden ja ajoneuvojen energiatehokkuuden paranemisella sekä Helsingin kunnianhimoisella pyöräilyn edistämisellä.

Energiansäästötavoite on haastava

Vaikka päästövähennyksissä ollaan hyvässä vauhdissa, energiankulutuksen vähentäminen etenee tavoiteltua hitaammin. Energiankulutuksen vähentämistavoite, 20 prosenttia asukasta kohden tarkastelujaksolla 2005–2020, ei näytä aivan toteutuvan. Vuonna 2015 kulutus oli kuitenkin pienentynyt 11 prosenttia, ja ennusteen mukaan vuonna 2020 kaupunki olisi 17 prosenttia vuotta 2005 energiatehokkaampi.

”Kaupungin viime vuosina teettämät selvitykset tarjoavat selkeitä lisäkeinoja, joilla on mahdollista pienentää energiankulutusta 20 prosenttia vuosina 2005–2020. Tehokkaita keinoja olisivat etenkin liikenteen hinnoittelu sekä kaupungin panostus 1960–1970-luvulla rakennettujen lähiöiden energiatehokkuuteen”, toteaa ympäristöjohtaja Esa Nikunen Helsingin ympäristökeskuksesta.

Energiantuotannossa viidenneksen päästövähennys mahdollinen, uusiutuvan energian tavoite ei näytä toteutuvan aikataulussa

Kaupungin energiayhtiölleen Helen Oy:lle asettama 20 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2020 näyttää mahdolliselta saavuttaa. Helenin päästöt olivat viime vuonna 15 prosenttia vuotta 1990 pienempiä.

”Meillä on merkittäviä investointeja käynnissä, muun muassa Salmisaaren pellettilämpölaitos, ja juuri tehtiin päätös Esplanadin puiston lämpöpumppulaitoksesta. Lisäksi teimme sopimuksen biokaasun hankinnasta. Yhdessä näiden ratkaisujen ja jo käynnissä olevan kivihiilen ja pelletin seospolton kanssa uskon, että yhtiömme pääsee lähelle tuota 20 prosentin päästövähennystavoitetta vuonna 2020”, kertoo Helenin ympäristöjohtaja Maiju Westergren.

Helenin uusiutuvan energian lisääminen etenee tavoiteltua hitaammin.

”Helenin uusiutuvan energian 20 prosentin tavoite ei todennäköisesti toteudu ihan aikataulussa. Uusiutuvan energian osuus oli kasvusta huolimatta viime vuonna 12 prosentin tasolla. Valtuuston päätös Hanasaaren voimalan sulkemisesta tehtiin niin myöhään, että tavoitteeseen päästään vasta Hanasaaren toiminnan päättyessä vuonna 2024”, Westergren toteaa.

Pekka Saurin vetämä Helsingin ilmastotyöryhmä aloittaa syksyllä skenaariotyön, jonka tarkoituksena on rakentaa pohja kaupunginvaltuuston päätöksenteolle vuoden 2030 päästöjen välitavoitetta varten. Välitavoitteella pyritään varmistamaan, että Helsingistä tulee hiilineutraali viimeistään vuonna 2050.

Artikkelia päivitetty 11.11.2016 (Korjattu kokonaispäästöt 1990-2020 40 % -> 38% ja asukaskohtaiset päästöt 56 % -> 54 %).

Lisätietoja:

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, puh. 0500 433 464
Ympäristöjohtaja Esa Nikunen, puh. 040 50 45 175
Ympäristötarkastaja Jari Viinanen, puh. 050 342 6023

Linkit:
Helsingin ympäristöraportti 2015
Hajautetun energiatuotannon edistämisen selvittäminen sekä kaupungin kiinteistöjen ja kaupunkirakenteen energiatehokkuuden tavoitteiden ja seurannan laatiminen
Helsingin 30 % päästövähennysselvitys
Helsinki 2030 Climate Technologies

Print Friendly, PDF & Email