Sadevedellä vihreämpää kaupunkiympäristöä

Ilmastonmuutoksen myötä sademäärät kasvavat ja rankkasateet lisääntyvät. Kun samalla kaupungit täydennysrakentamisen myötä tiivistyvät, vettä läpäisevä pinta vähenee ja vanhaan viemäristöön valuu enemmän vettä. Tulvariskin välttäminen pakottaa etsimään uudenlaisia kestäviä hulevesiratkaisuja.

Maunulanpuistoon avattiin viime kesänä biosuodatukseen perustuva luonnonmukainen huleveden hallintaratkaisu. Järjestelmä hidastaa ja puhdistaa entisen Maaliikennekeskuksen alueelta sadevesiä ennen niiden johtamista Haaganpuroon. Hankkeen tavoitteena on parantaa Haaganpuron eliöstön (muun muassa taimenten) elinoloja sekä pilotoida biosuodatuksen toimivuutta hulevesien puhdistuksessa.

Kuva: Kajsa Rosqvist

Kuva: Kajsa Rosqvist

Kyseessä on Helsingin ensimmäinen näin lähelle keskustaa toteutettu luonnonmukainen hulevesien hallintamenetelmä sekä ensimmäinen biosuodatusta Helsingissä hyödyntävä ratkaisu. Rakentaminen tehtiin EU LIFE+-rahoitusohjelman tuella ympäristökeskuksen CITYWATER-hankkeen toimesta. Hulevedet johdetaan ensin kivettyyn viivytysaltaaseen, joka poistaa vedestä kiintoainetta. Sen jälkeen vesi ohjautuu ravinteita ja raskasmetalleja sitovalle alueelle, joissa suodatukseen käytetään tulvaniittyä ja kosteikkokasveja sekä niiden alla olevia useita hiekkakerroksia.

Ympäristökeskus on yhteistyössä rakennusviraston kanssa käynnistänyt vedenlaadun seurantaohjelman. Alustavien tulosten mukaan suodatusalue pidättää kiintoainetta, ravinteita ja raskasmetalleja.

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, jotka ovat peräisin rakennetuilta, vettä läpäisemättömiltä pinnoilta. Ne keräävät esimerkiksi katoilta ja teiltä raskasmetalleja ja muita haitta-aineita, jotka kuormittavat kaupungissa pienvesiä ja lopulta rannikkovesiä ja Itämerta.

Luonnonmukainen hulevesien hallinta perustuu huleveden imeyttämiseen syntypaikalla viherrakenteiden avulla. Näitä ovat viherkatot ja viherseinät, kaupunkiviljely ja erilaiset istutukset, lammikot ja painanteet, tienvarsien puurivien alla oleva biosuodatus, purot, lasten kahluualtaat ja sadeveden käyttäminen kastelussa. Tosin viherrakentaminen ei ainoastaan ole hulevesien hallintaa, se on myös ekosysteemipalvelujen turvaamista kaupunkialueelle. Viherrakenteet lisäävät viihtyvyyttä, virkistysmahdollisuuksia sekä viilentävät ja puhdistavat kaupunkiympäristöä; niillä luodaan laadukkaampaa ja viihtyisämpää kaupunkiympäristöä.

Hulevesien luonnonmukaiselle hallinalle etsitään keinoja useissa hankkeissa

Työ hulevesien luonnonmukaisen hallinnan parissa jatkuu Helsingissä Interreg Central Baltic-rahoitteisessa iWater – Integrated Storm Water Management -hankkeessa, jossa tavoitellaan hulevesien kokonaisvaltaista integroimista kaupungin suunnitteluprosessiin uudistamalla kaupungin hulevesiohjelmaa osana kaupungin uusia sopeutumislinjauksia.

Lisätietoja

Itämerihaasteen työkalupakki https://www.waterprotectiontools.net

Kajsa Rosqvist, projektikoordinaattori, ympäristökeskus, kajsa.rosqvist@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email