Helsingin ilmastotyö Turun ja Lahden arvioinnissa

ILKKA_vertaisarvioinnit
Alkuvuodesta 2013 toteutettiin Helsingin, Turun ja Lahden kaupunkien välinen vertaisarviointi, jossa tarkasteltiin kaupunkien ilmastopolitiikkaa ja hulevesien hallintaa osana ilmastonmuutokseen sopeutumista. Arviointi on osa ympäristökeskuksen koordinoimaa Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun –hanketta.

Vertaisarviosta käy ilmi muun muassa, että Helsingin resurssit ilmastotyöhön ovat Suomessa poikkeuksellisen suuret ja toimenpiteitä toteutetaan jo laajasti eri sektoreilla. Toimet ovat kuitenkin osittain keskenään ristiriitaisia ja selkeä koordinointivastuu ilmastotyöstä puuttuu. Helsingille arvioinnissa on ehdotettu kattavan hillintä- ja sopeutumisohjelman laatimista sekä hulevesistrategian päivittämistä sekä sidosryhmien tehokkaampaa osallistamista.

 Kehitystoimenpiteinä arvioitsijat ehdottavat ilmastotyön tarkempaa vastuuttamista sekä ensisijaisten toimenpiteiden määrittämistä päästövähennyspotentiaalin ja sopeutumistarpeen perusteella. Ilmastonmuutostyön kokonaiskuvan selkeyttämiseksi ehdotetaan kokoavan hillintä- ja sopeutumisohjelman tai tiekartan laatimista, jossa tavoitteet ja toimenpiteet on priorisoitu ja aikataulutettu.

Hulevesien hallintaa Helsingissä ohjaa vuonna 2008 julkaistu hulevesistrategia. Kaupunki saa kiitosta lähtötietojen esimerkillisestä kartoittamisesta sekä itse hulevesistrategiasta; sen hyvistä tavoitteista, painotuksista ja prioriteettijärjestyksestä. Helsingissä toimii aktiivinen poikkihallinnollinen hulevesityöryhmä, ja onnistuneita hulevesiratkaisuja on toteutettu pilottien kautta. Hulevesistrategian toteuttamista hankaloittaa kuitenkin heikko tiedonkulku kaupungin sisällä sekä epäselvä vastuunkanto toimenpiteiden toteuttamisesta. Arvioinnissa ehdotetaan hulevesistrategian päivittämistä, jonka yhteydessä arvioitaisiin nykyisen ohjelman onnistumista. Lisäksi toteutettavaksi ehdotetaan perusteellista sidosryhmäanalyysiä tehokkaamman viestinnän ja sitouttamisen avuksi.

Turun ja Lahden asiantuntijat arvioivat Helsingin ilmastotyön nykytilaa haastattelemalla noin 40:tä henkilöä, joiden joukossa oli virkamiesjohtoa, asiantuntijoita ja poliitikkoja. Haastattelujen ja taustamateriaalien pohjalta rakennetussa arviossa on useita ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Näistä on jo toteutettu ilmastoasioiden koordinointivastuun määrittely ympäristötoimelle ja ympäristölautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tiekartan laadinnasta.

Lisätietoa:

Helsingin, Lahden ja Turun vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta

Elina Järvelä, projektikoordinaattori, Ympäristökeskus puh. 310 32993, elina.k.jarvela@hel.fi
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, Ympäristökeskus puh. 310 31519, jari.viinanen@hel.fi

logon_ILKKA

Print Friendly, PDF & Email