Ohjeistusta tulviin varautumiseen ja tonttien hulevesien hallintaan

Helsingin kaupungin hulevesistrategian ja tulvastrategian kautta varaudutaan myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin muutoksiin kuten kaupunkihydrologian muuttumiseen ja rankkasateiden sekä meriveden nousun aiheuttamiin tulviin.

Valmisteilla on parhaillaan kaupungin eri virastojen yhteistyönä tulvavaara-alueilla sijaitseville kiinteistöille tarkoitettu tulviin varautumisen ohjeistus. Helsingin kaupunki osallistuu myös MMM:n asettamaan työryhmään, joka valmistelee Helsinki-Espoo-merkittävälle tulvariskialueelle tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä on tarkoitus ohjeistaa rakennusvalvontaviraston johdolla yksittäisten tonttien rakentamisen suunnittelijoita tonttien hulevesien hallinnassa. Tonttien hulevesien käsittelyä ja johtamista ohjataan luonnonmukaisen käsittelyn suuntaan. Näin varaudutaan lisääntyvään pintavaluntaan ja rankkasateisiin.

Print Friendly, PDF & Email